Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

EKYS 2020 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma Notları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Ana Sayfa
 • DOSYALAR
 • EKYS 2020 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma Notları
EKYS 2020 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma NotlarıHEMEN İNDİR 190KB

Toplam İndirilme Sayısı: 694

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MEB’e İlişkin Hükümler

Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri:

 1. a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,
 2. b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine
  göre güncelleyerek geliştirmek,
 3. c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek,

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

 1. d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen
  politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,
 2. e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,
 3. f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek,
 4. g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek,

ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak,

 1. h) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

Hizmet birimleri

(1) Bakanlığın hizmet birimleri:

 • a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,
 • b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
 • c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
 • ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,
 • d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
 • f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,
 • g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
 • ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
 • h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,
 • i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 • j) Personel Genel Müdürlüğü,
 • k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • m) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • n) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 • o) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 • ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
 • p) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
 • r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
 • s) Özel Kalem Müdürlüğü.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

(1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
(2) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(3) Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak,
 • Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak,
 • Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak,
 • Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

 

Ortak görevler

(1) Bakanlık birimleri, sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

 • a) Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 • b) Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak,
 • c) Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak,
 • ç) Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere sunmak,
 • d) Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek,
 • e) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek,
 • f) Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak,
 • g) Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • ğ) Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

 

EKYS 2020 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma Notları BENZER İÇERİKLER
EKYS 2020 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma Notları YAPILAN YORUMLAR