Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2020 EKYS 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Ana Sayfa
 • DOSYALAR
 • 2020 EKYS 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları

Toplam İndirilme Sayısı: 1.410

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi kurumlarda çalışan memurlar için uygulanır?

 • 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
 • 2) İl Özel İdareleri
 • 3) Belediyeler
 • 4) İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 • 5) Kanunlarla kurulan fonlar
 • 6) Kefalet sandıkları
 • 7) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri çalışan memurları için uygulanır.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi kurumlarda çalışanlar için uygulanmaz?

 • 1) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri
 • 2) Hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar
 • 3) Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları
 • 4) Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları
 • 5) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri
 • 6) Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları
 • 7) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri
 • 8) Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel
 • 9) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler
 • 10) Emniyet Teşkilatı mensupları için uygulanmaz.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri nelerdir?

 • 1) Sınıflandırma
 • 2) Kariyer
 • 3) Liyakat

 

 

Devlet memurlarının hangi konularda ödev ve sorumlulukları vardır?

 • Sadakat
 • Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 • Davranış ve işbirliği
 • Yurt dışında davranış
 • Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
 • Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
 • Kişisel sorumluluk ve zarar
 • Kişilerin uğradıkları zararlar
 • Mal bildirimi
 • Basına bilgi veya demeç verme
 • Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

Devlet memurlarının genel hakları nelerdir?

 • Uygulamayı isteme hakkı
 • Güvenlik
 • Emeklilik
 • Çekilme
 • Müracaat, şikayet ve dava açma
 • Sendika kurma
 • İzin
 • Kovuşturma ve yargılama
 • İsnat ve iftiralara karşı koruma

Devlet memurlarının uymak zorunda oldukları yasaklar nelerdir?

 • Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
 • Grev yasağı
 • Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
 • Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
 • Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
 • Gizli bilgileri açıklama yasağı
 • Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve “son 8 (sekiz) yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
 • Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
 • Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 1 (bir) yıldanaz 2 (iki) yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
 • Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 (üç) yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.
 • İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
 • Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
 • Başka yerdeki bir göreve atananlardan belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık
  verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
 • Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
  aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
 • Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 – 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup
  kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
 • Memurların, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
 • Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden birinin vekalet etmesi halinde vekalet
  eden 3 ay sonra vekalet ücreti alabilir.
 • Açıktan vekil olarak atananlara, 1 (bir) yılda 20 (yirmi) günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için 2 (iki) gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için
  öngörülen hükümler uygulanır.
 • Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 (altı) ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 • Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
 • Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse 1 (bir) aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
 • Bu hükümlere uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 (altı) ay geçmeden, bu kanun hükmüne uymadan çekilenler ise 1 (bir) yıl geçmeden Devlet Memurluğuna alınamaz.
 • Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla 1 (bir) ay kaydına tabi değildirler.
 • Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. (Bu madde
  hükmüne uymadan çekilenler 3 yıl geçmeden Devlet Memurluğuna alınamaz.)
 • Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu Hükme aykırı hareket edenle hiçbir suretle Devlet Memurluğuna alınmazlar.

657 sayılı devlet memurları kanunu 2018 pdf, 657 sayılı devlet memurları kanunu özet, 657 sayılı devlet memurları kanunu son hali
Devlet memurlarının;

 • a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
 • b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
 • c) Memurluktan çekilmesi;
 • ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
 • d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.

 • Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
 • Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin 24. (yirmidördüncü) haftasından önce ve her hâlde hamileliğin 24. (yirmidördüncü) haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 (iki) yıl
  süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
 • Yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan Devlet Memurları için 20 (yirmi) gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 (otuz) gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
 • Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
 • Kadın memura; doğumdan önce 8 (sekiz), doğumdan sonra 8(sekiz) hafta olmak üzere toplam 16 (onaltı) hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi (8) sekiz haftalık analık izni süresine 2 (iki) hafta eklenir.
 • Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki 3 (üç) haftaya kadar kurumunda çalışabilir.
 • Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine 10 (on) gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde
  isteği üzerine 7 (yedi) gün izin verilir.
 • Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 (on) gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle 10(on) gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
 • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 (üç saat), ikinci altı ayda günde (1,5) birbuçuk saat süt izni verilir.
 • Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18(onsekiz) aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 (oniki) aya kadar izin verilir.
 • Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
 • Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 (üç) aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
 • İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
  emeklilik hükümleri uygulanır.
 • Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun
  görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
 • Memura hastalık iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 (onsekiz) aya kadar aylıksız izin verilebilir.
 • Doğum yapan memura, verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 (yirmidört) aya kadar aylıksız izin verilir.
 • Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
 • Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
 • Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar ödül verilebilir.
 • Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile
  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

2020 EKYS 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları BENZER İÇERİKLER
2020 EKYS 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders Notları YAPILAN YORUMLAR